Letra y Traducción en español de Canciones Italianas · Italian songs lyrics with spanish translation · Testi di canzoni italiane con traduzione in spagnolo

De vez en cuando me preguntan por canciones, discos... si queréis intercambiar o compartir, visitad la página de facebook. GRACIAS

Cantantes


Nombres completos: LINK

Años

Canciones en dialecto


NapoletanoRomanescoSiciliano

About Kara

Adoro escuchar y traducir canciones italianas, y gracias a que soy bilingüe puedo hacerlo personalmente, sin traductores automáticos y manteniéndome fiel al significado original del texto italiano. He creado este blog para poder compartir esta música tan maravillosa con todos vosotros... ¡Sed bienvenidos!
* "Kara Hidden" no es mi nombre real, sólo es un seudónimo.

Amo ascoltare e tradurre delle canzoni italiane, e dato che sono bilingue, posso farlo personalmente, senza traduttori automatici e rimanendo fedele al significato originale del testo italiano. Ho creato questo blog per poter condividere questa musica così meravigliosa con tutti voi... Siate benvenuti!
* "Kara Hidden" non è il mio vero nome, ma soltanto uno pseudonimo.

I love listening and translating italian songs, and because of I'm bilingual, it's something I can do personally, without automatic translators and keeping the original meaning of the italian text. I have created this blog to share this so wonderful music with all you... Be welcome!
* "Kara Hidden" is not my real name, but only a pseudonym.

Archivo del blog

Visitantes desde el 24 Enero 2009

¡¡¡Gracias por vuestra visita!!!

Share
karahidden.blogspot.com

Letra en italiano al lado de traducción:
http://musica-italiana.blogspot.com

MUSICA ITALIANA - Aprende italiano / español con 846

CANZONI POPOLARI SICILIANE

Compartir en Facebook

0

INDICE Canzoni popolari italiane


SCIURI, SCIURI (Una prima versione)
CIURI CIURI (Una seconda versione)
VITTI NA CROZZA
C'È LA LUNA
EH CUMPARI
SI MARITAU ROSA
BEDDA
CANTO ANONIMO (di fine '700)
E VUI DURMITI ANCORA


SCIURI, SCIURI (Una prima versione)

Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Lu sabutu si sapi allegra cori,
beatu cu avi bedda la mugghieri,
cu l'avi bedda ci portai i denari,
cu l'avi brutta ci morì lu cori.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Si troppu dispittusa tu cu mia,
ca scutu 'n letto su mi 'insonnu a tia.
Si brutta n'ta la faccia a n'ta lu cori
amara cu ti pigghia pi mughieri.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Sciuri di rosi russi a lu sbucciari,
amaru l'omo ca fimmini cridi,
amara cu si fa supraniari,
l'uscio di paradisu non ni vidi.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.


CIURI CIURI (Una seconda versione)

Ciuri ciuri ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu. (2v.)
Ciuri di gelsuminu rampicanti
'nun cantu nè p'ammuri nè p'amanti
'nun cantu nè d'ammuri nè p'amanti
ma cantu pi sturnarimi la menti. …Ciuri…
Mi vogghiu sciarriari ccu me matri
pirchi mi fichi accusi curtulidda;
'mmenzu a li lunghi nun ci pozzu stari
ca tutti m'ingiurianu nanulidda. …Ciuri…
Comu al'a fari ccu sta donna Rosa
ca mi vo' dari a figghia senza casa?
lù c'iaia dittu:"Datici la casa
sinnò va resta schetta la carusa". …Ciuri…
Comu s'abbrucculla stu bardasceddu!
Si va vantannu ca noru pi iddu.
M'agghiu a pigghiari a nautru cchiu beddu
cà doti e casa m'a purtari iddu. …Ciuri…
Ammatula t'arrizzi e fai cannola,
cà bedda ti ccià fari la natura;
lu santu è di marmuru en un sura,
è bonu ppi purtari a sipurtura. …Ciuri…
Ciuri di menta sicca e paparina
l'omini comu vui cussì cafuni
l'omini cumu vui cussì cafuni
ni li stricamu sutta li tappini. …Ciuri…
Ciuri di nièitedda e di 'nsalora,
li fimmini su tutti curtigghiari,
li fimmini su tutti curtigghiari,
linguti, sparritteri e 'ntricalori. …Ciuri…
Ciuri di rozza spica e marvarosa,
si ccu li donni voi pigghiari 'mprisa
si ccu li donni voi pigghiari 'mprisa
perdi la testa e ti voti la casa. …Ciuri…


VITTI NA CROZZA

La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
Vitti na crozza supra nu cantuni
e cu sta crozza mi misi a parlari.
Idda m'ha rispunniu cu gran duluri
iu' mossi senza toccu di campani.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
Prestu passanu tutti li me anni.
Passano e si ni ienu un sacciu unni.
Ora cha sugnu vecchiu di tant'anni
chiamu la crozza e nuddu m'ha rispunni.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
Chinnaia a fari chiù di la me vita.
Non sugnu bono ciuù mi travagghiari.
Sta vita è fatta tutta di duluri
e da cussì non vogghiu chiù; campari.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
Cunzatimi cu ciuri lu me lettu.
Picchi' aalla fine già sugnu arriduttu.
Vinni lu tempu di lu me rizzettu.
Lassu stu beddu munnu e lassu tuttu.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.
La la la leru lala la la leru lala la la leru la la la la la.


C'È LA LUNA

C'è la luna a menzu 'u mare
mamma mia me maridare.
Ficchia mia chiu da dare
Mamma mia pensaci tu.
Se ti do un pescatore
iddo va, iddo viene
sempre il pesce in mano tiene.
Se ti capa la fantasia
te pescialia figliuzza mia.
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la va zappa se vo mangià.
C'è la luna a menzu 'u mare
mamma mia me maridare.
Ficchia mia chiu da dare
Mamma mia pensaci tu.
Se ti do un giardiniere
Iddo va, iddo viene
sempre la spada in mano tiene.
Se ti capa la fantasia
Te spadolia figliuzza mia.
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la va zappa se vo mangià.
C'è la luna a menzu 'u mare
mamma mia me maridare.
Ficchia mia chiu da dare
Mamma mia pensaci tu.
Se ti do uno barbiere
iddo va, iddo viene
lu razoio in mano tiene.
Se ti capa la fantasia
te razolia figliuzza mia.
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la va zappa se vo mangià.
C'è la luna a menzu 'u mare
mamma mia me maridare.
Ficchia mia chiu da dare
Mamma mia pensaci tu.
Se ti do un muratore
iddo va, iddo viene
la cazzula in mano tiene
Se ti capa la fantasia
te cazzolia figliuzza mia.
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la pesce fritto e baccalà
La, la, la va zappa se vo mangià.


EH CUMPARI

Eh Cumpari, ci vo sunari Chi si sona? U friscalettu.
E comu si sona u friscalettu?
u friscalette, tipiti tipiti tam.
E cumpari, ci vo sunari. Chi si sona? U saxofona,
E comu si sona u saxofona? Tu tu tu tu u saxofona
u friscalette, tipiti tipiti tam.
E cumpari, ci vo sunari. Chi si sona? U mandolinu.
e comu si sona u mandolinu? a plig a plin, u mandulin,
tu tu tu tu u saxofon
u friscalette, tipiti tipiti tam.
E cumpari, ci vo sunari? Chi si sona? u viulinu.
E comu si sona u viulinu? A zing a zing, u viulin,
a pling a pling, u mandulin
tu tu tu tu u saxofon
u friscalette, tipiti tipiti tam.
E cumpari, ci vo sunari? Chi si sona? a la trumbetta.
e comu si sona a la trombetta? Papapapa a la trumbetta,
A zing a zing, u viulin,
a pling a pling, u mandulin
tu tu tu tu u saxofon
u friscalette, tipiti tipiti tam.
E compari, ci vo sunari? Chi si sona? a la trombona.
e comu si sona a la trombona. A fumma a fumma a la trombona,
Papapapa a la trumbetta,
A zing a zing, u viulin,
a pling a pling, u mandulin,
tu tu tu tu u saxofon
u friscalette, tipiti tipiti tam.


SI MARITAU ROSA

Vinni la primavera
li mennuli su n'ciuri
ed iu, capu d'amuri, lu cori m'avvampò.
L'acciddi s'assicutano, facennu discurseddi
maria chi sunnu beddi, si vonnu marità.
Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda,
ed iu, ca sugnu bedda,
mi vogghiu marità.
Tegnu la porta aperta, la mettu a padiduzza,
ed iu, ca suu nicuzza, mi mettu a lacrimà.
Ormai tra pegni e lacrimme
trascurri la mi vita,
mi vogghiu fari zita, mi vogghiu marità.
Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda,
ed iu, ca sugnu bedda,
mi vogghiu marità.
Ora chi persi tutti
tutti quanti li speranzi
mi chiuu na stu cunventu, e nun ci pensu chiù.
Chista è la storia tristi di na bellezza rara
chi nun truvan maritu ebbi la vita amara.
Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda,
ed iu, ca sugnu bedda,
mi vogghiu marità.


BEDDA

Bedda ca hai l'occhiuzzi comu stiddi
la vucca russa comu li curaddi
e niri e rizzi sunnu li capiddi
ca ti cadunu 'ntrizzati pi li spaddi
duci tu parli comu l'anciuleddi
si 'mmizianu di tia li picciutteddi


CANTO ANONIMO (di fine '700)

Mi votu e mi rivotu suspirannu
passu li notti 'nteri senza sonnu
e li beddizzi toi ju' cuntimplannu
mi pari di la notti sianu a 'gghiornu.

Pi 'ttia non pozzu n'ura arripusari
paci non avi 'cchiu st'afflittu cori
lu voi sapiri quannu t'aju a lassari?
quannu la vita mia finisci e mori


E VUI DURMITI ANCORA

Lu suli e' gia spuntatu 'ntra lu mari
e vui bidduzza mia durmiti ancora
l'aceddi sunnu stranchi di cantari
e affriddateddi aspettanu 'cca fora
supra lu balcuneddu su pusati
e aspettanu quann'e' ca v'affacciati
li sciuri senza vui non ponnu stari
su tutti 'cu li testi a pinnuluni
ognuno d'iddi non voli sbucciari
si prima non si rapi stu balcuni
dintra li buttuneddi su ammucciati,
aspettanu quann'e' ca v'affacciati
lassati stari, nun durmiti 'cchiui
c'ansemu ad iddi dintra sta' vanedda,
ci sugnu puru ju'
c'aspettu a vui,
pri vidiri sta facci accussi bedda
passu 'cca fora tutti li nuttati,
a aspettu sulu quannu v'affacciati.

0 COMENTARIOS:

Publicar un comentario

Bienvenid@! / Benvenut@!
Escribe un comentario / Lascia un commento

¡Gracias por tu visita!

 
846 y
seguimos
gracias
a tod@s
Traductor@s
"Kara Hidden"
Pedro González
Manuela Putzu
Gelos Gelos
Beatriz Demarchi
Maria Giovanna
Federica Biosa
Davide Zanin